Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisów internetowych (dalej: Użytkownicy), znajdujących się pod adresem elektronicznym tvpuls.pl, puls2.pl, playplus.pl, serwisprasowy.tvpuls.pl oraz pluskids.pl, (dalej: Serwis).

Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania, w tym przeglądania zawartości stron Serwisu.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Telewizja Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmska 21 bud.22, 00-724 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000081367; NIP: 5272159295, o kapitale zakładowym: 3 046 000 złotych, właściciel Serwisu (dalej: Administrator).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), do którego można się zwracać w sprawach dotyczących danych osobowych.

IOD – adw. Sabina Grząsiak-Chruszcz

Kontaktować się z IOD należy za pomocą wiadomości e-mail daneosobowe@pulstv.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając korespondencje na poniższy adres: Inspektor Ochrony Danych, Telewizja Puls. Sp. z o.o. ul. Chełmska 21 bud. 22 00-724 Warszawa.

2. Źródło pozyskania danych osobowych

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa lub od osób / podmiotów trzecich np. podmiotu w imieniu, którego Państwo występują lub naszych Partnerów, a także z innych ogólnodostępnych rejestrów. Informacje uzyskujemy również poprzez pliki cookies.

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych

W przypadku kontaktu z Administratorem za pomocą serwisu lub danych kontaktowych podanych w serwisie, Administrator przetwarza dane podane przez Państwa w celu nawiązania kontaktu, w tym imię, nazwisko, adres e-mail lub nr telefonu, treść zadanego pytania lub poruszonego zagadnienia oraz ewentualnie inne dane, które Państwo podali. W związku ze stosowaniem plików cookies, Administrator może przetwarzać następujące dane: adres IP, długość trwania danej sesji, częstość odwiedzania serwisu.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

 

Cel przetwarzania danych 

Podstawa prawna 

Udzielenie odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem.

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zawarcie i wykonanie umowy – w przypadku gdy są Państwo stroną umowy.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Zapewnienie kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego Państwo wstępują oraz utrzymania kontaktów biznesowych.

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m. in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

Wysyłka treści marketingowych w postaci newsletteru (zawierającego w szczególności informacje dotyczące firmy, aktualnej oferty) pocztą elektroniczną.

Dobrowolnie wyrażona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Prowadzenie działań marketingu bezpośredniego.

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia.

W zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

W przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dotyczy to wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.

Zbieranie informacji o statystykach ruchu w serwisie.

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

5. Czy podanie Państwa danych osobowych jest Państwa obowiązkiem?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, który chcą Państwo zrealizować, w tym do np. korzystania z serwisu, zawarcia umowy, odpowiedzi na Państwa zapytanie lub poruszone przez Państwa zagadnienie.

Administrator wskazuje, że podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w art. 22(1) Kodeksu pracy jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Podanie przez kandydata danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z art. 22(1) Kodeksu pracy jest dobrowolne. Administrator oświadcza, że brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

6. Dostęp do danych osób trzecich

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 1. upoważniony do tego personel Administratora,

 2. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia

  celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego). Podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.

 3. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 1. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,

 2. dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do jej realizacji i rozliczenia, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,

 3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego

interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,

d. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia

zgody.

8. Przysługujące prawa

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby,

 3. w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji,

 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prośbę o realizację przysługujących praw można złożyć na dane kontaktowe podane na wstępie.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do dopasowania treści wiadomości do Twoich zainteresowań, które ustalamy w oparciu o podane przez Ciebie informacje oraz analizę Twojego zachowania i dotychczasowych, w tym dla potrzeb stworzenia prognozy na przyszłość (profilowanie). W ten sposób tworzymy spersonalizowane profile Użytkowników, co pozwala na lepsze dopasowanie wyświetlanych lub przekazywanych treści do Twoich indywidualnych zainteresowań. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

10. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

Administrator danych podejmuje w celu zabezpieczenia danych osobowych środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

11. Pliki cookies

Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki wysyłane przez serwer internetowy do przeglądarki Użytkownika i przechowywane na jego komputerze. Ciasteczka pomagają Administratorowi analizować ruch sieciowy i rozpoznają, która część strony internetowej była odwiedzana. Pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają Administratorowi dostępu do komputera lub informacji o Użytkownikach, za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystano ze strony internetowej oraz danych osobowych, które Użytkownicy udostępniają automatycznie ze względu na ustawienia przeglądarki.

Administrator stosuje sesyjne i stałe pliki cookies. Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej. Stałe pliki cookies umożliwiają Administratorowi rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty w Serwisach internetowych i dostosowanie Serwisów do potrzeb Użytkowników (np. zapamiętanie preferowanego języka lub rozmiaru czcionki), a także w celach statystycznych. Stałe pliki cookies pozostają w pamięci Państwa urządzenia peryferyjnego do momentu ich usunięcia.Korzystając z Serwisów internetowych, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze lub innym urządzeniu w podanych wyżej celach. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie plików cookies, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie plików cookies może wpłynąć na sposób korzystania z Serwisów internetowych.

W celu monitorowania i ulepszania Serwisów internetowych gromadzone są zbiorcze informacje na temat Użytkowników w momencie przeglądania strony internetowej, w tym szczegóły dotyczące systemu operacyjnego, wersji przeglądarki, nazwy domeny, adresu IP, adresu URL Użytkownika, z którego trafia na strony internetowe Administratora i pod który się udaje oraz które podstrony strony internetowej zostały odwiedzone. Administrator może prowadzić ogólne statystyki, zbierać dane dotyczące ruchu sieciowego na stronie internetowej oraz informacje o spokrewnionych stronach i udostępniać te dane zbiorcze osobom trzecim w celach marketingowych, reklamowych lub w innych celach promocyjnych, niemniej jednak te dane zbiorcze nie zawierają żadnych danych osobowych. Do celów statystycznych Administrator korzysta z usług takich dostawców jak: Google Analytics.

12. Wykorzystywane pliki cookies

Wykorzystujemy następujące pliki cookies:

Niezbędne pliki cookies. Pliki cookies tego typu są niezbędne, by móc poruszać się po naszej stronie internetowej oraz korzystać z niej, zapewniając np. dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny.

Statystyczne pliki cookies. Pliki cookies tego typu pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Funkcjonalne pliki cookies: Pliki cookies tego typu pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.

Marketingowe pliki cookies. Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

12.1. Na stronie www.tvpuls.pl oraz www.puls2.pl wykorzystujemy następujące pliki cookies.

Nazwa cookie

Opis

Kategoria

Czas ważności

SSESS#

Wykorzystywane przez zalogowanych użytkowników do zapamiętania połączenia z serwerem

Niezbędne i funkcjonalne 

1 miesiąc

test_cookie

Służy do sprawdzenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie

Niezbędne i funkcjonalne

1 dzien 

_ga

Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych na temat sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z witryny.

Statystyki

2 lata

_ga_#

Używany przez Google Analytics do zbierania danych o tym, ile razy użytkownik odwiedził witrynę, a także daty pierwszej i ostatniej wizyty

Statystyki

2 lata

_gat

Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań

Statystyki

1 dzien

_gid

Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych na temat sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z witryny.

Statystyki

1 dzien

_fbp

Używany przez Facebook do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców.

Marketing

3 miesiące

_gcl_au

Używany przez Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam w witrynach korzystających z ich usługi.

Marketing

3 miesiące

ads/ga-audiences

Używane przez Google AdWords do ponownego angażowania odwiedzających, którzy prawdopodobnie przekształcą się w klientów na podstawie zachowania online odwiedzającego na różnych stronach internetowych.

Marketing

Sesja

IDE

Używane przez Google DoubleClick do rejestrowania i raportowania działań użytkownika strony internetowej po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu zmierzenia skuteczności reklamy i przedstawienia użytkownikowi ukierunkowanych reklam.

Marketing

1 rok

pagead/1p-user-list/#/

Ten plik cookie jest generowany przez Google Pagead Dynamic

marketingowe, aby śledzić zdarzenia, takie jak konwersje lub

inne znaczące interakcje użytkownika.

 

Marketing

Sesja

13. Pozostałe informacje

Na naszej stronie internetowej wyświetli się komunikat zanim na komputerze Użytkownika zostaną zapisane informacje w postaci plików cookies. Stosowane są również wyskakujące okienka bądź banery tak, abyś mógł zarządzać plikami cookies. Zarządzać ustawieniami plików cookies można za pomocą przeglądarki (co pozwala na wyłączenie akceptacji wszystkich lub niektórych plików cookies). Przeglądarka może żądać potwierdzenia zmiany ustawień. Należy pamiętać, , że włączenie blokady wszystkich plików cookies może skutkować brakiem dostępu do niektórych części naszej Strony internetowej. Należy pamiętać, że podmioty zewnętrzne również mogą wykorzystywać pliki cookies w celu przeanalizowania, w jaki sposób korzysta się z ich stron internetowych, na co my nie mamy żadnego wpływu.

W jaki sposób można samodzielnie regulować istotę cookies podczas przeglądania strony?

 1. Google Chrome - należy kliknąć w menu i wybrać zakładkę Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookies” można zmienić następujące ustawienia plików cookies:

  - usuwanie plików cookies

  - domyślne blokowanie plików cookies

  - domyślne zezwalanie na pliki cookies

  - domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki.

 2. Internet Explorer - Z menu przeglądarki należy wybrać : Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawia się poziom, następnie zmianę zatwierdza przyciskiem OK.

 3. Mozilla FireFox - Z menu przeglądarki należy wybrać : Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.

  O plikach cookies decyduje zaznaczenie (kliknięcie) – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

 4. Opera - Z menu przeglądarki należy wybrać : Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O plikach cookies decyduje zaznaczenie (kliknięcie) – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

14. Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez nas

Pamiętaj, że osoby trzecie (w tym Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, dalejGoogle) mogą wykorzystywać pliki cookies i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z Serwisu lub Aplikacji i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. Zarządzając ustawieniami plików cookies, możesz zdecydować, czy wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji do targetowania reklam.

Google Analytics

Serwis korzysta z Google Analytics, które jest internetowym narzędziem do analizy statystyk serwisów WWW i analityki internetowej dającym wgląd w ruch danych Serwisu, dostarczanym przez Google. Wykorzystujemy to narzędzie w celu tworzenia statystyk dla potrzeb dostosowania zawartości naszych stron internetowych do preferencji Użytkowników i ich ciągłej optymalizacji.

Możesz zapobiec instalacji plików cookie, stosując odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej. Możesz też zapobiec gromadzeniu przez Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania z Serwisu, instalując w wyszukiwarce dodatek blokujący osadzanie skryptów Google Analytics dostępny tutaj. Więcej informacji na temat Google Analytics znajdziesz tutaj.

Z uwagi na wykorzystywanie narzędzia Google Analytics, dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem ze strony mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych osobowych odbywa się w takim przypadku w oparciu o standardowe klauzule umowne zawarte przez Administratora z dostawcą narzędzia. Zachęcamy Cię do zapoznania się z treścią umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych, w tym treścią standardowych klauzul umownych będących jej elementem.

Informacje o tym, jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji swoich partnerów, dostępne są tutaj.

Google AdWords

Jest to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych, w tym pozwala na analizę gromadzonych danych. Google AdWords pozwala na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie Google AdWords dostępne są tutaj.

Google (DoubleClick)

Oprócz Google Analytics (patrz powyżej) na tej stronie internetowej aktywne są funkcje reklamowe DoubleClick. W związku z tym za pośrednictwem pliku cookie Google zbierane są dodatkowe dane, które wykraczają poza standardową implementację Google Analytics.

Celem DoubleClick jest wyświetlanie Tobie odpowiednich reklam, zarówno naszych, jak i firm zewnętrznych. Twojej przeglądarce przypisany zostaje identyfikator (ID), pełniący rolę swego rodzaju pseudonimu, dzięki czemu można sprawdzić, które reklamy wyświetliła Twoja przeglądarka i które reklamy kliknął użytkownik. Korzystanie z plików cookie DoubleClick pozwala wyświetlać reklamy odpowiadające wcześniejszym odwiedzinom zarówno naszych, jak i innych stron internetowych. Informacje generowane przez pliki cookie są przesyłane do serwera w USA w celu dokonania oceny i tam są przechowywane przez Google. Dane te będą

przekazywane firmom zewnętrznym wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych lub w ramach przetwarzania danych związanych z konkretnym zamówieniem. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć danych użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookie i w tym celu odpowiednio skonfigurować przeglądarkę. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tego serwisu. Ponadto można uniknąć gromadzenia przez Google danych generowanych przez pliki cookie oraz danych związanych z korzystaniem z witryny internetowej, a także przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując w tym celu wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem.

Można również dezaktywować pliki cookie DoubleClick na stronie internetowej Digital Advertising Alliance pod tym adresem.

Ponadto powyższe informacje na temat „Google Analytics” odnoszą się również do funkcji reklamowych Analytics.

Szczegółowe informacje na temat DoubleClick można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

15. Wtyczki społecznościowe

W Serwisach internetowych stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe przekierowujące do profili Administratora prowadzonych na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram. Za pomocą funkcjonalności, jakie oferują te wtyczki, Użytkownicy mogą udostępnić poszczególne treści lub podzielić się nimi w mediach społecznościowych. Zwracamy jednak uwagę, że korzystając z tych wtyczek dochodzi do wymiany danych pomiędzy Użytkownikiem a danym portalem społecznościowym czy serwisem internetowym. Administrator nie przetwarza tych danych i nie ma wiedzy, jakie dane Użytkowników są gromadzone. W związku z tym, zachęcamy do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.

16. Wyłączenie odpowiedzialności.

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego (np. www.cyfryzacja.gov.pl).

Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

17. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują unijne i krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 14.07.2023