Regulamin serwisu internetowego Telewizji Puls sp. z o.o.

 § 1. Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez  TELEWIZJĘ PULS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-724), przy ul. Chełmskiej 21 bud 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000081367, NIP 527-21-59-295, REGON 002169163, kapitał zakładowy 3.046.000 zł („Administrator”), usług w Serwisie dostępnym pod adresami: tvpuls.pl oraz puls2.pl  lub ich rozwinięciami.

§ 2. Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie, a te wyrazy pisane wielka literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Platformy Sprzętowe – środowiska programistyczne, na których zgodnie z warunkami technicznymi określonymi Regulaminem dostępny jest Serwis, w szczególności komputery i urządzenia przenośne;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika korzystającego z Serwisu;
 3. Serwis - serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod adresem tvpuls.pl, oraz puls2.pl;
 4. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;
 5. Materiał – każda treść udostępniana przez Administratora w ramach Serwisu, w tym treści w postaci tekstowej, graficznej, fotograficznej, dźwiękowej, audiowizualnej;
 6. Usługa - nieodpłatne dostarczanie oraz udostępnianie treści cyfrowych, w szczególności Materiałów, w tym informacji dotyczących różnych dziedzin życia, drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu.
 7. Umowa – umowa zawierana drogą elektroniczną między Administratorem, a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usług zgodnie z Regulaminem

§ 3. Warunki korzystania z Usług

 1. Administrator świadczy Użytkownikowi Usługi w ramach Serwisu na podstawie Umowy zawieranej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, na warunkach określonych Regulaminem.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usług. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.
 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej tvpuls.pl oraz puls2.pl w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.
 4. Administrator ma prawo prowadzenia działalności promocyjnej oraz reklamowej w Serwisie.
 5. Administrator jest uprawniony do czasowej i krótkotrwałej przerwy w działaniu Serwisu lub poszczególnych Usług w celu jego ulepszenia, dodawania Usług lub przeprowadzenia konserwacji.
 6. Użytkownik zawiera Umowę dotyczącą świadczenia Usługi z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
 7. Użytkownik ma prawo rozwiązania Umowy w każdym czasie bez podania przyczyny, w dowolny sposób, w szczególności przez:
  a) zaprzestanie korzystania z Serwisu,
  b) przesłania oświadczenia na piśmie, telefonicznie lub na adres internetowy Administratora.
 8. Administrator ma prawo rozwiązać Umowę z uwagi na zaprzestanie świadczenia Usługi przez opublikowanie oświadczenia na stronie internetowej Serwisu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 9. Świadczenie Usług przez Administratora może polegać na zamieszczeniu w Serwisie odtwarzacza materiałów VOD PLAYPULS. Świadczenie usług w ramach VOD PLAYPULS następuje na podstawie regulaminu dostępnego na stronie playpuls.pl.

§ 4. Warunki techniczne

 1. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika korzystającego z komputera:
  1. zaopatrzonego w jeden z następujących systemów operacyjnych:
   a) MS Windows XP;
   b) MS Windows Vista;
   c) MS Windows 7;
   d) Mac OS 10.X;
   e) MS Windows 8;
   f) MS Windows XP Service Pack 3
   lub ich nowszych wersjach,
  2. z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek z włączoną obsługa plików „cookies” oraz JavaScript:
   Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszej wersji;
   Mozilla Firefox w wersji 17.0.9 lub nowszej wersji;
   Opera 15 lub nowszej wersji;
   Google Chrome 30 lub nowszej wersji;
   Apple Safari 5.1 lub nowszej wersji,
  3. oraz z następującymi wtyczkami zainstalowanymi w jednej z powyższych przeglądarek:
   a) MS Silverlight w wersji 5.0 lub jego nowszej wersji;
 2. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika na urządzeniach przenośnych zaopatrzonych w jeden z następujących systemów operacyjnych:
  a) Android 2.3.6 lub jego nowszych wersjach;
  b) iOS 5 lub jego nowszych wersjach;
  c) Windows Phone 7.5 lub jego nowszych wersjach.
 3. Korzystanie z Serwisu na Platformach Sprzętowych wymaga dostępu do dowolnego typu połączenia z Internetem, o przepustowości co najmniej 512 kilobitów/sekundę.
 4. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Usług Użytkownikom nie spełniającym warunków technicznych określonych powyżej.

§ 5. Prawa autorskie majątkowe i prawa pokrewne.

 1. Materiały podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o ochronie baz danych.
 2. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do Materiałów dysponuje Administrator bądź inny wskazany w Serwisie podmiot trzeci.
 3. Prezentowanie lub wykorzystywanie Materiałów w celach komercyjnych, utrwalanie, kopiowanie, trwałe zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji przez Użytkownika w Materiały, która byłaby sprzeczna z prawem lub postanowieniami Regulaminu, jest zabronione i skutkuje odpowiedzialnością prawną.

§ 6. Prawo odstąpienia  od Umowy

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na adres email - kontakt@pulstv.pl  lub w formie pisemnej na adres ul. Chełmska 21 bud.22, 00-724 Warszawa. Użytkownik jest uprawniony do skorzystania z formularza odstąpienia, którego wzór jest dostępny TUTAJ.

§ 7. Dane osobowe, polityka prywatności

Przy świadczeniu Usług Administrator może korzystać z plików „cookies" zapisywanych na dysku komputera Użytkownika oraz zbierać informacje o adresie IP. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są zawarte w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem internetowym http://tvpuls.pl/polityka-prywatnosci.

§ 8. Reklamacje

 1. Reklamacje na działanie Serwisu oraz poszczególnych Usług w ramach Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika  na adres: Telewizja Puls sp. z o.o., ul. Chełmska 21 bud. 22, 00-724 Warszawa lub elektronicznie na adres: kontakt@pulstv.pl.
 2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia uważa się za uznanie zasadności reklamacji.
 4. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Administrator może pozostawić reklamację bez rozpatrzenia.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
 2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu jego nowa wersja zostanie opublikowana w Serwisie wraz ze wskazaniem daty jego wejścia w życie.